Welkom

 

Welkom op de site van Heliant, mbo-opleidingen op antroposofische grondslag.

 

Via het menu links op de pagina vindt u informatie over opleidingen, de mogelijkheid om vragen te stellen.

 

 

CONFERENTIE 21 SEPTEMBER 2013

 

 

KWALITEIT & TOEKOMST VAN DE KINDEROPVANG

PROFESSIONALITEIT IN DE BEGELEIDING

   9.30 tot 16.15 uur

 

 

Er worden hoge eisen gesteld aan de kinderopvang. Maatschappelijke verwachtingen grijpen steeds vroeger in, in het leven van het jonge kind. Moeten er peuterscholen komen? Wordt dat de brede school van de toekomst? Hoe houden we de kwaliteit vast; waarom gaat het bij de kwaliteit? Tijdens deze conferentie willen we zoeken naar de bakens of ijkpunten die aangeven in welke richting de kinderopvang en de scholen de toekomst gestalte moeten geven. De sprekers is gevraagd hierop in te gaan vanuit het perspectief van het kind, en vanuit het perspectief van de samenleving. Wat moeten we in ieder geval niet kwijtraken en is koersbepalend voor de kwaliteit van de kinderopvang en het onderwijs in de toekomst?

 

Sprekers: Dr. Louise Berkhout

                 Prof. Dr. Micha de Winter

 

Gespreksgroepen & workshops

 

Plaats: De Reehorst, Ede  (Bennekomseweg 24, Ede)

 

Deze conferentie richt zich op pedagogisch werkers in de kinderopvang (kinderdagopvang, dreumes-, peutergroepen, voor- en naschoolse opvang), leidinggevenden in de kinderopvang, gastouders, scholen voor basisonderwijs (onderbouw) die geïnteresseerd zijn in de brede-school-ontwikkeling (integraal kindcentrum); kleuterleidsters, schoolleiding, pedagogisch werkers in de BSO , leidinggevenden in de BSO ; geïnteresseerde ouders.

Deelnamekosten: € 65,00

(reductie mogelijk in overleg)

De prijs is inclusief koffie, thee, sap en lunch

 

 

 

PROGRAMMA VAN DE DAG:

 

 

9.30                  inloop en koffie/thee

10.00                  inleiding op de conferentie  +  thema van de dag

10.15                  lezing Louise Berkhout

11.00                  gespreksgroepjes uitmondend in een muurkrant

11.30                  koffiepauze

12.00                  werkgroepen & workshops

13.00                  lunchpauze

13.30                  terugblik en vooruitblik door pedagogisch werkenden, alumni

14.00                  werkgroepen & workshops

15.00                  lezing Micha de Winter

16.00                  introductie Heliant Groep

16.15                  afsluitend drankje

 

 

Over de sprekers en hun lezingen:

 

Louise Berkhoutis gepromoveerd op een dissertatie over het belang van spel voor het jonge kind. Zij zal in haar lezing ingaan op de begeleiding en de ontwikkeling van jongere kinderen en wat dit vraagt van de begeleiders/-sters. Ook zal zij ingaan op de aansluiting van en het onderscheid tussen kinderopvang en school/onderwijs, mede met het oog op de brede-school ontwikkeling. Welke bakens zijn richtinggevend als we kijken naar wat het kind nodig heeft?

 

Micha de Winteris hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. Hij heeft onder meer de laatste jaren veel geschreven en gesproken over de maatschappelijke context van de opvoeding. In zijn lezing zal hij de samenhang belichten tussen kinderopvang, onderwijs en de brede-schoolgedachte vanuit maatschappelijk perspectief. Welke toekomst willen we?

 

De conferentie zal een duidelijk interactief karakter hebben, wat mede tot uitdrukking komt in de workshops. Men kan kiezen uit een gevarieerd aanbod:

- spel, beweging en muziek met kinderen: Dick Verbeeck

- bewegen met kinderen: Tonnie Brounts

- vertellen: Monique Sinoo

- schilderen, tekenen met kinderen: Janet Bijkerk

- uitwendige verzorging van kinderen: Anne Riek Coppelmans

- het perspectief van de brede school: Ilonka Meeng

- de lerende organisatie schept toekomst: Fred Beekers

- voor- en vroegschoolse educatie maar dan anders: Joke van der Meij

- workshops naar aanleiding van de lezingen

 

 

 

We hopen met deze conferentie een impuls te geven aan ons werk met de kinderen!

 

 

 

WELKOM !!

 

 

Aanmelden:

mail:hdw03537@telfort.nl

schriftelijk: Heliant, Socrateslaan 22A, 3707GL Zeist,

of via tel. 06-46846773

Na de aanmelding ontvangt u een bevestiging en een nota voor de deelname.

namens de organisatie:

Drs. F.J.Beekers 

 

 

 

 

 

 

 

Heliant is een zelfstandige onderwijsorganisatie welke mbo-onderwijs aanbood op antroposofische grondslag.

Om dit mogelijk te maken had Heliant een overeenkomst gesloten met de ROC Mondriaan in Den Haag. Deze overeenkomst hield in dat de studenten allemaal ingeschreven worden bij Mondriaan, het onderwijs zelf door Mondriaan uitbesteed is aan Heliant. De studenten krijgen een erkend diploma en zijn bekostigd door de rijksoverheid. De kwaliteit wordt geborgd door het toezicht van Mondriaan, onder andere door de verantwoordelijke examencommissie.

 

Zo was de situatie tot voor kort. Echter: de rijksoverheid heeft onlangs bekend gemaakt deze vorm van uitbesteed onderwijs (in het algemeen, d.w.z  in het gehele mbo-onderwijs) niet meer te accepteren. Als gevolg daarvan heeft Mondriaan het contract met Heliant opgezegd. Dit betekent dat er vanaf augustus 2011 niet meer studenten kunnen worden opgeleid volgens deze oude, tot nu toe geldende constructie. Studenten die zich hebben aangemeld bij Heliant voor het komende studiejaar dienen hier rekening mee te houden.

 

De studenten die nu in opleiding zijn, hebben het recht het opleidingstraject waarvoor zij een onderwijsovereenkomst gesloten hebben, tot aan het diploma af te maken (bij Mondriaan en Heliant).

 

Heliant is aan het onderzoeken welke mogelijkheden er nog wel zijn om mbo-onderwijs op antroposofische grondslag aan te bieden. Dit onderzoek zal enige tijd vergen. Op dit moment is dus helaas nog niet te zeggen wat de uitkomst zal zijn. Het zal daarbij gaan om na- en bijscholing voor diegenen die al een erkend regulier mbo-diploma in hun bezit hebben en geschoold willen worden in de antroposofische benadering. Mensen die van plan waren in augustus met een nieuwe opleiding te starten bij Heliant raden wij aan te kijken naar alternatieven.

 

Voor de goede orde melden wij dat het formeel mogelijk is om aan te melden in het mbo-onderwijs (dus aan alle scholen) tot in augustus.

Het spijt ons zeer dat verwachtingen die tot nu toe gewekt waren, door ons nu niet meer waargemaakt kunnen worden. Helaas zien wij ons ook geplaatst voor voldongen feiten waar wij niet de hand in hebben en geen invloed op kunnen uitoefenen. Overbodig te zeggen, dat de nieuwe situatie voor ons ook zeer teleurstellend is.

De voortgang van het onderzoek dat Heliant nu doet, zal gemeld worden op onze website. Het is aan te raden deze in de gaten te houden.